Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer i Varingskollen Alpinsenter

Alpinanleggenes Landsforening (ALF) nr. 8/99 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV HEISKORT

1. DEFINISJONER TYPER SKIPASS

  • Timeskort, halvdagskort, dagskort eller flerdagerskort gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet.
  • Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra anleggets åpning ved vintersesongens begynnelse til sesongslutt.
  • Årskort gjelder i ordinær åpningstid i 12 måneder til og med den dato som er angitt på kortet.
  • Klippekort, punktkort og enkeltbillett gjelder for den sesongen kortet er kjøpt..
  • Andre typer skipass, så som familiepass, gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet.2. ANVENDELSE AV SKIPASS

Ved kjøp av skipass skal det fremgå hvilke heiser og nedfarter som er i drift.

  • Med mindre annet er bestemt er heiskort - unntatt klippekort, punktkort og enkeltbillett - personlige og kan ikke overdras/lånes ut til andre. Overtredelse kan medføre at kortet inndras. Brukeren skal kunne legitimere at vedkommende er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll.
  • Tapt skipass erstattes kun med et nytt pass når personlige data er registrert i forbindelse med kjøp av skipasset og det lar seg sperre. Anleggseier har anledning til å ta et administrasjonsgebyr i forbindelse med utstedelsen av nytt kort.
  • Skader på skipasset ved normal bruk gir rett til utstedelse av nytt kort.3. REGLER FOR ALPIN FERDSEL I SKIANLEGGET

Alpin skisport - inklusive snowboard, telemark o.l. - er forbundet med en viss risiko. Kortholder forplikter seg til å gjøre seg kjent med de internasjonale Alpinvettreglene og å opptre i samsvar med disse. Alpinvettreglene lyder som følger:

Kortholder skal uoppfordret vise heiskortet ved kontroll. Ved eventuelle ulykker som kortholder er involvert i - eller vitne til - forplikter vedkommende seg til å legitimere seg, herunder å oppgi navn og telefonnummer.


4 ANGRERETT VED KJØP AV SKIPASS

Ved fjernsalg - for eksempel ved kjøp av skipass over internett - gjelder lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjensalg og salg uten faste forretningslokaler (lov av 20.juni 2014 nr.27 - angrerettloven). For nærmere opplysninger om kortholders angrerett og angrerettskjema vises det til skianleggets hjemmeside.

Ved kjøp av skipass i nettbutikken i Varingskollen er kjøper ansvarlig for å gjøre seg kjent med vær og føreforhold, samt hvilke bakker/heiser som forventes å være åpne den aktuelle dagen.

Ved salg fra fast utsalgssted - eksempelvis ved salg fra billettluken i tilknytning til skianlegget - gjelder ikke angrerettloven, men de alminnelige refusjonsreglene i punkt 4 og 5.


5. REFUSJON VED DRIFTSAVBRUDD, SYKDOM ELLER SKADE

5.1. GENERELT

Ved driftsavbrudd - det vil si ved heisstans og/eller når mer enn 50% av det totale løypetilbudet på kjøpstidspunktet ikke kan benyttes - er kortinnehaveren berettiget til en forholdsmessig refusjon for den tid skipasset ikke kan benyttes. Driftsavbruddet må være av minst 30 minutters varighet og summen av driftsavbruddet må utgjøre mer enn 1/3 av skipassets gyldighetstid.

Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort, halvdagskort eller timekort. 

5.2. DRIFTSAVBRUDD SOM LIGGER UTENFOR ANLEGGETS KONTROLL (FORCE MAJEURE)

Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll skal refusjonen tilsvare 50% av den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt. Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, snømangel,skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, streik, offentligrettslige forbud eller påbud, pandemier m.v og som utgjør forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til  anlegget å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller å overvinne følgene av disse.

Ovennevnte bestemmelse gjelder ikke hvis anleggetholder åpent mer enn 1/3 av sesongen. Hvis anlegget er stengt - eksempelvis på grunn av snømangel - utover 1/3 av sesongens totale antall skidagerkan kortholder krever en forholdsmessig refusjon for den tid sesongkortet ikke kan benyttes. Kortholder har ikke krav på hele kjøpesummen. Et eventuelt refusjonskrav er oppad begrenset til 50% av skipassets kjøpesum uavhengig av kjøpstidspunkt. Refusjonen skal tilsvare 50% av den forholdsmessige andel av den tid skipasset ikke kan benyttes, det vil si skipassets verdi delt på antall dager i sesongen. Denne "dagraten" er avgjørende for refusjonskravets størrelse.

Eventuelle refusjonskrav kan ikke avregnes før etter at sesongen er avsluttet. Inntil sesongavslutning kan anleggseier følgelig avvise eventuelle refusjonskrav. 


5.3 REFUSJON VED SYKDOM ELLER SKADE

Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Skipasset skal tilbakeleveres så raskt som mulig.


5.4 REFUSJON VED STENGING GRUNNET COVID-19

For de som kjøper sesongkort hos oss gir vi garanti for refusjon dersom vi mot formodning kommer i en situasjon hvor vi må stenge grunnet Covid-19.

I perioden 01.november- 15.april vil følgende refusjonsordning gjelde sesongen 20-21: 

Antall åpningsdager:                                           Refusjon av betalt sesongkortpris:

 < 100 dager                                                                 20%

 < 75 dager                                                                   40%

 < 50 dager                                                                   60%

 < 25 dager                                                                   80%


6. SANKSJONER VED MISBRUK AV SKIPASS ELLER OVERTREDELSE AV ALPINVETTREGLENE

Kortholder er innforstått med at misbruk av skipass, overtredelse av Alpinvettreglene, brudd på anvisninger i heiser og nedfarter, skikjøring i beruset tilstand m.v. kan medføre inndragning/sperring av skipass, ileggelse av tilleggsavgift/kontrollavgift, bortvisning fra anlegget og/eller politianmeldelse. Med misbruk av skipass menes bl.a bruk av feil kort ( voksne som benytter barnekort), kortet til en annen person, forfalsket kort, stjålet kort m.v.


7. INNHENTING OG OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

Varingskollen Alpinsenter AS er ansvarlig for behandlingen av kortholders personopplysninger. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen, eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss på epost: info@varingskollen.no 


8 REGLER OM MARKEDSFØRING

Kortholder er innforstått med at det etableres et kundeforhold og aksepterer med dette å motta reklamefremstøt på e-post, ordinær post m.v.

Ved skader på ting (klær, utstyr osv) i oppfarten som ikke skyldes uaktsomhet fra kortbrukers side, vil kortbruker være berettiget til erstatning for økonomisk tap så sant ikke tredjemann er ansvarlig for den oppståtte skade. Slike skader må umiddelbart meldes anleggseier slik at skadeårsak og skadeomfang kan fastlegges og forslag til skadegodtgjørelse fremsettes av anleggseier.